میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

قیمت میز ۸ نفره با صفحه چوب طبیعی ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت با صفحه ام دی اف روکش چوب طبیعی ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

قیمت هر عدد صندلی 650/000 تومان

درحال حاظر فقط صندلی بفروش میرسد

مدل های میز ناهار خوری بزودی به سایت اضافه میشود

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر مدل کوئین

صندلی چستر

صندلی چستراستاندارد

صندلی چستر

صندلی چستر مدل استاندارد صندلی اصلی محصول چستر می باشد که به نسبت نشیمن بهتر و ابعاد بهتری نسبت به سایر محصولات دارد

از نظر ظاهر وزن و ابعاد جزو بهترین نمونه های صندلی مبل فریازان می باشد

قیمت هر عدد صندلی 600/000 تومان

 

درحال حاظر فقط صندلی بفروش میرسد

مدل های میز ناهار خوری بزودی به سایت اضافه میشود

صندلی چستر

صندلی چستر

صندلی چستر

صندلی چستر

صندلی چستر

صندلی چستر فرانسوی

 

قیمت هر عدد صندلی 400/000 تومان

درحال حاظر فقط صندلی بفروش میرسد

مدل های میز ناهار خوری بزودی به سایت اضافه میشود

صندلی چستر

صندلی چستر

 

صندلی چستر فرانسوی

صندلی چستر فرانسوی

صندلی چستر فرانسوی

صندلی چستر فرانسوی

صندلی چستر فرانسوی

صندلی چستر فرانسوی

صندلی چستر

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

قیمت هر عدد صندلی 650/000 تومان قیمت بدون حلقه فلزی پشت صندلی می باشد

قیمت حلقه از ۵۰ هزار تومان هر عدد شروع می شود

درحال حاظر فقط صندلی بفروش میرسد

مدل های میز ناهار خوری بزودی به سایت اضافه میشود

صندلی چستر

صندلی چستر

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی چستر جنوا

صندلی یا نیمکت سه نفره

صندلی یا نیمکت سه نفره
قیمت ۹۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت دونفره ۷۰۰/۰۰۰ تومان

 

صندلی یا نیمکت سه نفره

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

قیمت فقط میز آینه ای سایز ۸ نفره ۴/۰۰۰/۰۰۰ ت

 

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری آینه ای

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

قیمت میز ۸ نفره با صفحه چوب طبیعی ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

قیمت با صفحه ام دی اف روکش چوب طبیعی ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری وینتیج

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ۸ نفره ۲/۰۰۰/۰۰۰ ت

میز ۶ نفره ۱/۷۰۰/۰۰۰ ت

 

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی

میز ناهار خوری انگلیسی